فیزیوتراپی در آسیب مغزی

فیزیوتراپی در آسیب مغزی ( Traumatic Brain Injury) TBI سرفصل ها: * مکانیسم و پاتوفیزیولوژی آسیب مغزی * عوارض آسیب مغزی * ارزیابی آسیب مغزی * نقش فیزیوتراپی د تیم توانبخشی آسیب مغزی * اصول فیزیوتراپی در آسیب مغزی * تمرین درمانی در آسیب مغزی * روش های نوین فیزیوتراپی در آسیب مغزی
1
درس
3
فایل
120000 تومان

مدرس دوره

حمزه بهارلوئی
فيزيوتراپيست دکتر حمزه بهارلوئی