آشنایی با تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح دوم (ستون فقرات گردنی و توراسیک)

2
درس
10
فایل
1000000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

روز اول

play_arrow
پارت اول
62:11 - 290.35 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
62:14 - 289.21 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
62:9 - 290.11 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
62:14 - 291.10 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
62:39 - 290.27 مگابایت

روز دوم

play_arrow
پارت اول
55:10 - 261.47 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
55:10 - 255.87 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
55:9 - 255.12 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
55:16 - 256.12 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
57:23 - 269.19 مگابایت

EXTENSION PRINCIPLE

play_arrow
01-Retraction in sitting
0:48 - 3.47 مگابایت
play_arrow
02- Retraction in sitting POP
0:57 - 4.21 مگابایت
play_arrow
03- Retraction in sitting COP
1:6 - 4.95 مگابایت
play_arrow
04- Retraction mobilization in sitting
0:59 - 4.40 مگابایت
play_arrow
05- Retraction in standing
0:44 - 3.28 مگابایت
play_arrow
06- Retraction in supine with pillow support
0:45 - 3.37 مگابایت
play_arrow
07-Retraction in supine
0:39 - 2.79 مگابایت
play_arrow
08- Retraction in supine POP
0:43 - 3.20 مگابایت
play_arrow
09-Retraction in supine COP
0:45 - 3.36 مگابایت
play_arrow
10- Retraction Mobilization in supine
0:45 - 3.32 مگابایت
play_arrow
11-retraction in prone
0:34 - 2.48 مگابایت
play_arrow
12-retraction in prone POP
0:42 - 3.15 مگابایت
play_arrow
13-retraction in prone COP
0:57 - 4.29 مگابایت
play_arrow
14- Retraction mobilization in prone
0:57 - 4.28 مگابایت
play_arrow
21-Retraction extension in sitting
1:0 - 4.45 مگابایت
play_arrow
22- Retraction extension with rotation in sitting
1:19 - 5.85 مگابایت
play_arrow
23-24- Retraction extension in supine and rotation
1:46 - 7.48 مگابایت
play_arrow
25- Retraction extension and rotation with clinician Traction
0:56 - 4.34 مگابایت
play_arrow
26-27- Retraction Extension in prone and rotation
1:19 - 5.84 مگابایت
play_arrow
29
0:52 - 4.04 مگابایت
play_arrow
29-1
0:56 - 4.10 مگابایت

LATERAL PRINCIPLE

play_arrow
31- Lateral flexion in sitting
0:42 - 3.08 مگابایت
play_arrow
32- Lateral flexion in sitting POP
0:55 - 4.20 مگابایت
play_arrow
33- Lateral flexion in sitting COP
1:14 - 5.40 مگابایت
play_arrow
34- Lateral flexion mobilization in sitting
1:3 - 4.70 مگابایت
play_arrow
35-Lateral flexion in supine
0:47 - 3.51 مگابایت
play_arrow
36-Lateral flexion in supine POP
0:53 - 3.98 مگابایت
play_arrow
37-Lateral flexion in supine COP
0:57 - 4.31 مگابایت
play_arrow
38-Lateral flexion mobilization in supine
0:58 - 4.35 مگابایت
play_arrow
41- Rotation in sitting
2:42 - 12.72 مگابایت
play_arrow
42-Rotation in sitting POP
1:7 - 5.07 مگابایت
play_arrow
43- Rotation in sitting COP
1:12 - 5.35 مگابایت
play_arrow
44-Rotation mobilization in sitting
1:4 - 4.80 مگابایت
play_arrow
45- Rotation in supine
0:51 - 3.83 مگابایت
play_arrow
46- Rotation in supine POP
1:7 - 4.98 مگابایت
play_arrow
47- Rotation in supine COP
1:16 - 5.83 مگابایت
play_arrow
48- Rotation mobilization in supine
1:4 - 4.86 مگابایت

FLEXION PRINCIPLE

play_arrow
51- Flexion in sitting
0:40 - 2.91 مگابایت
play_arrow
52- Flexion in sitting POP
0:52 - 3.95 مگابایت
play_arrow
53- Flexion in supine
0:42 - 3.30 مگابایت
play_arrow
54- Flexion in supine POP
0:58 - 4.40 مگابایت
play_arrow
55- Flexion in supine COP
1:1 - 4.66 مگابایت
play_arrow
56-Flexion Mobilization in supine
1:0 - 4.58 مگابایت
play_arrow
61-Extension in sitting
0:49 - 3.55 مگابایت
play_arrow
62- Extension in sitting POP
1:7 - 5.16 مگابایت
play_arrow
63- Extension in sitting COP
1:14 - 5.73 مگابایت
play_arrow
64- Extension mobilization in sitting
1:12 - 5.33 مگابایت
play_arrow
65- Sustained extension in supine
0:52 - 3.96 مگابایت
play_arrow
66- Sustained extension in prone
0:36 - 2.67 مگابایت
play_arrow
67- Extension in lying
0:44 - 3.38 مگابایت
play_arrow
68- Extension in lying POP
0:57 - 4.27 مگابایت
play_arrow
69- Extension in lying COP
1:46 - 7.97 مگابایت
play_arrow
69-1- Extension mobilization in lying
1:8 - 4.99 مگابایت
play_arrow
71- Rotation in sitting
0:54 - 4.11 مگابایت
play_arrow
72- Rotation in sitting POP
0:58 - 4.66 مگابایت
play_arrow
73- Rotation in sitting COP
1:2 - 4.96 مگابایت
play_arrow
74- Rotation mobilization in sitting
1:5 - 5.07 مگابایت
play_arrow
75- Bilateral rotation mobilization in prone
1:21 - 6.11 مگابایت
play_arrow
76- Unilateral rotation mobilization in prone
1:2 - 4.66 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه pdf
- 5.51 مگابایت