اصول کنترل فیدبک اکوستیکی
اصول کنترل فیدبک اکوستیکی
گروه علمی آموزشی هلیکس
گروه علمی آموزشی هلیکس
اصول کنترل فیدبک اکوستیکی
گروه علمی آموزشی هلیکس
1
درس
70
دقیقه
1
بازدید

انجام تاریخچه گیری و آزمون های آفیس سرگیجه
انجام تاریخچه گیری و آزمون های آفیس سرگیجه
گروه علمی آموزشی هلیکس
گروه علمی آموزشی هلیکس
انجام تاریخچه گیری و آزمون های آفیس سرگیجه
گروه علمی آموزشی هلیکس
1
درس
158
دقیقه
1
بازدید

سرگیجه و توانبخشی وستیبولار
سرگیجه و توانبخشی وستیبولار
گروه علمی آموزشی هلیکس
گروه علمی آموزشی هلیکس
سرگیجه و توانبخشی وستیبولار
گروه علمی آموزشی هلیکس
2
درس
189
دقیقه
2
بازدید

رویکرد جراحی درمانی و توانبخشی سرگیجه
رویکرد جراحی درمانی و توانبخشی سرگیجه
گروه علمی آموزشی هلیکس
گروه علمی آموزشی هلیکس
رویکرد جراحی درمانی و توانبخشی سرگیجه
گروه علمی آموزشی هلیکس
1
درس
150
دقیقه
1
بازدید

فنون و اصول مشاوره و ارائه سمعک در کلینیک های شنوایی شناسی
فنون و اصول مشاوره و ارائه سمعک در کلینیک های شنوایی شناسی
گروه علمی آموزشی هلیکس
گروه علمی آموزشی هلیکس
فنون و اصول مشاوره و ارائه سمعک در کلینیک های شنوایی شناسی
گروه علمی آموزشی هلیکس
1
درس
187
دقیقه
1
بازدید

انتخاب،تجويز و تنظيم سمعك در نوزادان و كودكان
انتخاب،تجويز و تنظيم سمعك در نوزادان و كودكان
گروه علمی آموزشی هلیکس
گروه علمی آموزشی هلیکس
انتخاب،تجويز و تنظيم سمعك در نوزادان و كودكان
گروه علمی آموزشی هلیکس
1
درس
195
دقیقه
1
بازدید

اساس و اصول انتخاب و تنظیم سمعک مناسب در کم شنوایی های مختلف
اساس و اصول انتخاب و تنظیم سمعک مناسب در کم شنوایی های مختلف
گروه علمی آموزشی هلیکس
گروه علمی آموزشی هلیکس
اساس و اصول انتخاب و تنظیم سمعک مناسب در کم شنوایی های مختلف
گروه علمی آموزشی هلیکس
1
درس
168
دقیقه
1
بازدید

فوت و فن های ثبت و تفسیر پاسخ های الکتروکوکلئوگرافی (EcochG)
فوت و فن های ثبت و تفسیر پاسخ های الکتروکوکلئوگرافی (EcochG)
گروه علمی آموزشی هلیکس
گروه علمی آموزشی هلیکس
فوت و فن های ثبت و تفسیر پاسخ های الکتروکوکلئوگرافی (EcochG)
گروه علمی آموزشی هلیکس
1
درس
156
دقیقه
1
بازدید

شرایط و نحوه اخذ اپلای تحصیلی دانشجویان شنوایی
شرایط و نحوه اخذ اپلای تحصیلی دانشجویان شنوایی
گروه علمی آموزشی هلیکس
گروه علمی آموزشی هلیکس
شرایط و نحوه اخذ اپلای تحصیلی دانشجویان شنوایی
گروه علمی آموزشی هلیکس
1
درس
136
دقیقه
1
بازدید