آشنایی با مدالیته ها و تکنیک های فیزیوتراپی در زمینه لاغری و زیبایی
آشنایی با مدالیته ها و تکنیک های فیزیوتراپی در زمینه لاغری و زیبایی
توان پخش
توان پخش
آشنایی با مدالیته ها و تکنیک های فیزیوتراپی در زمینه لاغری و زیبایی
توان پخش
1
درس
50
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی و مدیریت زخم
ارزیابی و مدیریت زخم
مهشید سرایداری
مهشید سرایداری
ارزیابی و مدیریت زخم
مهشید سرایداری
1
درس
280
دقیقه
1
بازدید

فیزیوتراپی در بیماری های پوستی و زخم
فیزیوتراپی در بیماری های پوستی و زخم
رویا خان محمدی
رویا خان محمدی
فیزیوتراپی در بیماری های پوستی و زخم
رویا خان محمدی
4
درس
127
دقیقه
4
بازدید

آشنایی مقدماتی با مداخلات فیزیوتراپی در درمان زخم
آشنایی مقدماتی با مداخلات فیزیوتراپی در درمان زخم
توان پخش
توان پخش
آشنایی مقدماتی با مداخلات فیزیوتراپی در درمان زخم
توان پخش
1
درس
135
دقیقه
1
بازدید