فیزیوتراپی در اختلالات کمپلکس شانه

بخش اول: اجزای کمپلکس شانه ۱. استخوان‌ها (خصوصیات ساختاری، جنبه‌های عملکردی) ۲. مفاصل (انواع مفاصل، حرکات و محورها، استئوکینماتیک / آرتروکینماتیک، swing / spin ، CPP / LPP ۳.عضلات الف‌. خصوصیات آناتومیکال: تعیین عمل و انواع انقباضات، تنشن . Pennation ب. خصوصیات نوروفیزیولوژیکال: آوران های عضله، Slow/ Fast، رابطه سرعت / تنشن، رابطه سرعت / طول کینزیولوژیک مانیتورینگ، ارتباط با فاشیا، کنترل حرکتی، عدم کارآیی اکتیو پاسیو، shunt / spurt ج_ خصوصیات بیومکانیکال معرفی عضلات. جنبه‌های مهم بالینی ۴_ تاندون (هیستولوژی، خصوصیات نوروفیزیولوژیکال، خصوصیات بیومکانیکال) جنبه های مهم بالینی ۵_ لیگامان (هیستولوژی، خصوصیات بیومکانیکال) ۶_ کپسول و لابروم ۷_ بورس ۸_ غضروف (هیستولوژی، خصوصیات بیومکانیکال) ۹_ عصب (هیستولوژی، نوروداینامیک، نقاط تنشن، درد و پروسه آن، مسیرهای درد، ارتباطات‌، مکانیسم‌های کنترل درد) بخش دوم آسیب ها و ضایعات اختلالات پاسچرال (upper crossed syndrome) MFPS بورسیت تاندونیت تندینوزیس F.SH - DJD - Sprain - TOS - Strain ضایعات کپسول و لابروم بخش سوم ارزیابی، تشخیص و افتراق، درمان
2
درس
10
فایل
990000 تومان

مدرس دوره