دوره منوال تراپی و تمرین درمانی در اختلالات کمپلکس لومبو ـ پلویک ـ هیپ

دوره منوال تراپی و تمرین درمانی در اختلالات کمپلکس لومبو-پلویک-هیپ Manual therapy and Therapuetic Exercise Course in Lumbo-Pelvic-Hip Complex Dysfunctions (LPHCD) First day; Pathobiomechanics of LPHC,  Special Diagnoses of LPHCD (1 & 2), MET-MFR-SCS Techniques for LPHCD Treatment. Second day; Mobilization and HVLA Manipulation Techniques + Special Dry-needling and Therapeutic Exercises for LPHCD Treatment, Case Report, & Exam course.
2
درس
23
فایل
2500000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

جلسه اول

play_arrow
پارت اول
7:29 - 60.46 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
18:30 - 149.07 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
62:6 - 498.88 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
114:16 - 921.52 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
12:34 - 101.26 مگابایت
play_arrow
پارت ششم
62:24 - 504.80 مگابایت
play_arrow
پارت هفتم
2:10 - 17.49 مگابایت
play_arrow
پارت هشتم
5:4 - 40.85 مگابایت
play_arrow
پارت نهم
48:39 - 393.78 مگابایت
play_arrow
پارت دهم
49:32 - 403.48 مگابایت

جلسه دوم

play_arrow
پارت اول
74:57 - 601.07 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
12:6 - 98.16 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
2:30 - 20.08 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
26:56 - 217.01 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
13:57 - 113.21 مگابایت
play_arrow
پارت ششم
37:4 - 300.96 مگابایت
play_arrow
پارت هفتم
28:24 - 228.31 مگابایت
play_arrow
پارت هشتم
55:32 - 451.56 مگابایت
play_arrow
پارت نهم
16:45 - 136.10 مگابایت
play_arrow
پارت دهم
44:53 - 367.44 مگابایت
play_arrow
پارت یازدهم
0:40 - 5.49 مگابایت
play_arrow
پارت دوازدهم
32:53 - 275.70 مگابایت
play_arrow
پارت سیزدهم
1:18 - 10.66 مگابایت

فایل pdf کارگاه لومبوپلویک

picture_as_pdf
فایل ضمیمه pdf
- 9.9 مگابایت