4
درس
51
فایل
150000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

2 Osteopathic Static Musculoskeletal Examination

play_arrow
پارت اول
4:56 - 31.76 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
5:15 - 33.87 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
2:23 - 15.18 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
2:27 - 15.75 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
3:37 - 22.98 مگابایت
play_arrow
پارت ششم
2:7 - 13.50 مگابایت
play_arrow
پارت هفتم
3:11 - 20.44 مگابایت
play_arrow
پارت هشتم
3:55 - 25.26 مگابایت
play_arrow
پارت نهم
3:39 - 23.46 مگابایت
play_arrow
پارت دهم
3:15 - 20.89 مگابایت
play_arrow
پارت یازدهم
0:48 - 4.88 مگابایت
play_arrow
پارت دوازدهم
1:1 - 6.28 مگابایت
play_arrow
پارت سیزدهم
7:14 - 46.64 مگابایت
play_arrow
پارت چهاردهم
3:36 - 23.16 مگابایت
play_arrow
پارت پانزدهم
1:56 - 12.36 مگابایت
play_arrow
پارت شانزدهم
2:54 - 18.62 مگابایت
play_arrow
پارت هفدهم
5:12 - 33.60 مگابایت
play_arrow
پارت هجدهم
7:31 - 48.48 مگابایت
play_arrow
پارت نوزدهم
4:37 - 29.67 مگابایت
play_arrow
پارت بیستم
2:59 - 19.11 مگابایت

3 Spinal Regional Range of Motion

play_arrow
پارت اول
5:35 - 35.65 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
3:4 - 19.57 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
6:43 - 43.16 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
1:30 - 9.46 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
2:15 - 14.36 مگابایت
play_arrow
پارت ششم
1:1 - 6.41 مگابایت
play_arrow
پارت هفتم
1:27 - 9.20 مگابایت
play_arrow
پارت هشتم
0:59 - 6.13 مگابایت

4 Osteopathic Layer-by-Layer Palpation

play_arrow
پارت اول
1:3 - 6.62 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
12:2 - 77.38 مگابایت

5 Intersegmental Motion Testing

play_arrow
پارت اول
1:53 - 11.93 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
1:24 - 8.85 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
1:21 - 8.49 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
2:11 - 14.04 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
2:49 - 18.09 مگابایت
play_arrow
پارت ششم
2:14 - 14.27 مگابایت
play_arrow
پارت هفتم
1:43 - 10.91 مگابایت
play_arrow
پارت هشتم
1:54 - 12.16 مگابایت
play_arrow
پارت نهم
2:13 - 14.18 مگابایت
play_arrow
پارت دهم
2:35 - 16.41 مگابایت
play_arrow
پارت یازدهم
2:30 - 15.97 مگابایت
play_arrow
پارت دوازدهم
3:37 - 23.30 مگابایت
play_arrow
پارت سیزدهم
2:22 - 15.04 مگابایت
play_arrow
پارت چهاردهم
1:57 - 12.31 مگابایت
play_arrow
پارت پانزدهم
3:2 - 19.42 مگابایت
play_arrow
پارت شانزدهم
4:37 - 29.51 مگابایت
play_arrow
پارت هفدهم
1:55 - 12.10 مگابایت
play_arrow
پارت هجدهم
4:19 - 27.43 مگابایت
play_arrow
پارت نوزدهم
0:49 - 4.96 مگابایت
play_arrow
پارت بیستم
5:53 - 37.63 مگابایت
play_arrow
پارت بیست و یکم
1:54 - 12.01 مگابایت

مدرس دوره

توان پخش
شرکت توان پخش در زمینه فروش محصولات آموزشی توان بخشی فعالیت می کند