فیزیوتراپی در اختلالات کمپلکس زانو

+بخش اول ●اجزای کمپلکس زانو ●استخوان ها ●مفاصل(محورهای حرکتی استئوکینماتیک/آرتروکینماتیک) ●بورس ها و کپسول ●و fat pads ●منیسکها و لیگامانها ●عضلات ●اعصاب +بخش دوم ●عوامل مؤثر بر فانکشن زانو ارزیابی ●درد و تورم ●وضعیت عضلات(قدرت،استقامت،انعطاف (هماهنگی، تنظیمات،اتوماتیک) ●دامنه حرکتی ●اعصاب ●عناصر مفصلی ●تمرینات، تکنیک های اختصاصی +بخش سوم ●اختلالات و آسیب ها ●پلایکا- بورسیت - fat pad syndrome tendinosis - muscle strain - PFPS - OA ●ضایعات لیگامانها و منیسکها ●و varus/valgus ●نکات مهم بالینی ●ریسک فاکتورها ● و intrinsic & extrinsic factors
1
درس
6
فایل
990000 تومان

مدرس دوره